Ενημερωτικά έγγραφα για τους γονείς των μαθητών

Α.- ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΣΗ ΡΟΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

άρθρο 7, παρ. 13&14 του Π.Δ. 79/2017

Φ.4/155/Γ1/1237/11-9-96 ή ΦΕΚ 893Β

11684/Γ1/10-9-2008

Φ.3/960/102679/Γ1/20-8-2010

180644/Γ1/26-11-2013 εγκύκλιος

 

Β.- ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ

      ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΕ

      ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΣΧΥΕΙ Η :

 

      Φ1/143059/Δ2/14-9-2015

Ακολουθεί το έντυπο εδώ

 

Γ.- ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ :

Εγκύκλιος  87864 /Δ3/31-5-2019, 

Προϋποθέσεις και Διαδικασίες:

α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης,

β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και

γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή μαθητών /τριών, για το διδακτικό έτος 2019-2020

Εγκύκλιος  163629/ΓΔ4/4-10-2016, εφαρμοστική του Ν. 4415/16,

Διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή του άρθρου 48, του ν.4415/2016 (Α΄ 159).

Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4, του άρθρου 21, του ν.3699/2008 (Α΄ 199), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 3, του άρθρου 48, του ν.4415/2016 (Α΄ 159) και ισχύει, καλούνται οι Διευθυντές Εκπαίδευσης, εφόσον διαπιστώνουν την ύπαρξη λειτουργικών αναγκών στις ΣΜΕΑΕ, στα Τμήματα Ένταξης και στα προγράμματα Παράλληλης Στήριξης, να εκδίδουν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων αυτών τηρώντας απαρέγκλιτα τα κάτωθι :

εδώ το έντυπο της αίτησης γονέα

εδώ το διαβιβαστικό του σχολείου προς τη Διεύθυνση

εδώ το διαβιβαστικό υποβολής Παιδαγωγικής Έκθεσης

 

Δ.- ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΖΕΠ

πατήστε εδώ

  

Ε.- ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΟΙ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ:

 

 άρθρο 6 του ν. 3699/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

το άρθρο 11 του Ν. 4452/2017

η αρ. 15894/Γ6/14-2-2006 (Φάκελοι Ατομικών Στοιχείων)

η Υ.Α. 102357/Γ6/1-10-2002, Υ.Α.

η Υ.Α. 17812/Γ6/12-2-2014, ΥΑ (Νόμιμη σύσταση των ΕΔΕΑΥ)

η αρ. 172877/Δ3/17-10-2016Υ.Α.

και η τροποποίηση αυτής αρ. 10537/Δ3/23-1-2019Υ.Α. 

εδώ εκπαιδευτικό / υποστηρικτικό υλικό (του Ι.Ε.Π.) για την εκπαίδευση παιδιών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

εδώ οι Οδηγοί (του Ι.Ε.Π.) για ΣΔΕΥ / ΕΔΕΑΥ / Εξατομικευμένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα

 

ΣΤ.- ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ:

η αρ. Φ.14/22511/Δ1/9-2-2018, Υ.Α.

η αρ. Φ.17/43829/Δ1/15-3-2018, εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

η αρ. Φ17/72957/Δ1/8-5-2018, Υ.Α. (σχολικές μονάδες που εντάσσονται στο Δίκτυο)

η αρ. Φ.17/139463/Δ1/28-8-2018, εγκύκλιος

η αρ. 141413/Β9/Φ2/883/31-8-2018, εγκύκλιος για την επιδότηση κάθε βιβλιοθήκης

η αρ. 141427/Β9/Φ8/885/31-8-2018, εγκύκλιος με οδηγίες για τις Σχολικές Επιτροπές

η αρ. Φ17/154791/Δ1/18-9-2018, εγκύκλιος για την υποστήριξη του Δικτύου

η αρ. Φ.20/26928/Δ1/20-2-2019, εγκύκλιος για διεύρυνση του του Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών

η αρ. Φ.20/EA/26965/Δ1/20-2-2019, εγκύκλιος για όνομα και λογότυπο στη Σχολική Βιβλιοθήκη

η αρ. 101096/Β9/Φ2/12/24-6-2019, εγκύκλιος για την επιδότηση κάθε βιβλιοθήκης (επικαιροποίηση της αρ. 141413/Β9/Φ2/883/31-8-2018)

 

Ζ.- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ « “Η τσάντα στο σχολείο”»

η αρ. 217785/Δ1/16-12-2018, Υ.Α.

 

Η.- Για το Πρόγραμμα “Σχολικά Γεύματα” 

Το πρόγραμμα διατροφής των Σχολικών Γευμάτων για το σχολικό έτος 2019-20 είναι το εξής:

Για το Πρόγραμμα “Σχολικά Γεύματα” ισχύουν:

η αρ. Φ.14/ΦΜ/48617/Δ1/21-3-2017, Υ.Α.

η αρ. Φ.14/ΦΜ/181027/Δ1/25-10-2017, Υ.Α.   (τροποποίηση της ανωτέρω)
 

η αρ. Φ.14/ΦΜ/42448/Δ1/14-3-2018, Υ.Α. (τροποποίηση της ανωτέρω)

 

η αρ. Φ.14/ΦΜ/133730/Δ1/8-8-2018, Υ.Α. (τροποποίηση της ανωτέρω)  

η αρ. Φ.14/ΦΜ/156364/Δ1/20-9-2018, εγκύκλιος (Υλοποίηση προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» σε σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης)

η αρ. Φ.14/ΦΜ/96985/Δ1/18-6-2019, Υ.Α. (τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. Φ.14/ΦΜ/181027/Δ1/25-10-2017 Υ.Α.)

η αριθμ. Φ.14/ΦΜ/126841/Δ1/9-8-19, Υ.Α. “Υλοποίηση και επέκταση του προγράμματος “Σχολικά Γεύματα” στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2019-2020″

η αρ. Φ.14/ΦΜ/133775 /Δ1/30-8-2019, εγκύκλιος με οδηγίες για την υλοποίηση του προγράμματος ?Σχολικά Γεύματα? σε σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης για το σχ. έτος 2019-20

 

 

Θ.- ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ:

α) Ίδρυση Πρατηρητηρίου 159704/Γ7/17-12-2012

β) Επιμόρφωση Μελών Ομάδων Δράσεων Πρόληψης 4965/29-6-2015

γ) Συμπληρωματικές ενέργειες 6607/31-8-2015

 

Ι.- ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:

εδώ οι Υπουργικές Αποφάσεις Δ.Ε.Π.Π.Σ. (ΦΕΚ τ. Β’ 303/2003) και Α.Π.Σ. (ΦΕΚ τ. Β’ 304/2003)

εδώ τα Αναλυτικά Προγράμματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

 

ΙΑ.- ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2019-2020

εδώ τον κατάλογο των διδακτικών βιβλίων για το Δημοτικό Σχολείο

δείτε τις αλλαγές που έγιναν στα εγχειρίδια, καθώς και τα επαναχρησιμοποιούμενα βιβλία στην  αρ. Φ. 31/12214/Δ1/29-1-2019, εγκύκλιο

Στους παρακάτω συνδέσμους συνδεθείτε για κάθε Τάξη με το Ψηφιακό Σχολείο

ΤΑΞΗ Α’

ΤΑΞΗ B?

ΤΑΞΗ Γ?

ΤΑΞΗ Δ?

ΤΑΞΗ Ε?

ΤΑΞΗ ΣΤ’

 

ΙΒ.- ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ 2019-2020

για το διδακτικό αντικείμενο της Γλώσσας πατήστε εδώ

για το διδακτικό αντικείμενο των Μαθηματικών πατήστε εδώ

για τα διδακτικά αντικείμενα των Φυσικών Επιστημών (Φυσικά, Γεωγραφία, Μελέτη Περιβάλλοντος) πατήστε εδώ

για τα διδακτικό αντικείμενο της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής  πατήστε εδώ

για το διδακτικό αντικείμενο της Ιστορίας πατήστε εδώ

για το διδακτικό αντικείμενο των Θρησκευτικών πατήστε εδώ (σελ. 84) και για το Πρόγραμμα Σπουδών (Υπουργική Απόφαση) πατήστε εδώ

για το διδακτικό αντικείμενο της Φυσικής Αγωγής πατήστε εδώ 

για το διδακτικό αντικείμενο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) πατήστε εδώ

για το διδακτικό αντικείμενο της Ξένης Γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά) πατήστε εδώ

για το Πρόγραμμα Σπουδών Αγγλικής Γλώσσας για τις Α’ και Β’ Τάξεις Δημοτικού(Υ.Α.), καθώς και το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις ξένες γλώσσες στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο(Υ.Α.)

 

ΙΓ.- ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 2ης ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: 

Φ.52/ 63/12873/Γ1/6-2-2012 (ΦEΚ 253, τ. Β΄)

και η τροποποίηση αυτής Φ12/657/70691/Δ1/26-4-2016, Υ.Α.

η αρ.  53476/ΓΔ4/04-04-2017 Υπουργική Απόφαση για την επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας και συγκρότησης τμημάτων

η αρ. Φ52/60314/Δ1/16-4-2019, εγκύκλιος για τη διδασκαλία Β’ Ξένης Γλώσσας το 2019-2020

η αρ. Φ52/ 101630/Δ1/25-6-2019, εγκύκλιος για τη διαδικασία προμήθειας βιβλίων

κατάλογος εγκεκριμένων βιβλίων Γαλλικής Γλώσσας

κατάλογος εγκεκριμένων βιβλίων Γερμανικής Γλώσσας

Πίνακας (συμπληρώνεται από το Διευθυντή)

 

ΙΔ.- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Β΄ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

 

Φ.52/1588/152164/Γ1/25-11-2008

 

ΙΕ.- ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

 

Για τα τετραθέσια και άνω ισχύει η Υ.Α. Φ12/657/70691/Δ1/26-4-2016 

όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1, κεφ. Α του άρθρου 11 του Π.Δ. 79/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 79 του ν. 4589/2019

Για την προσωρινή αναμόρφωση ως προς τα διδακτικά αντικείμενα

το άρθρο 11, παρ. 12 του Π.Δ. 79/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Για το Ολοήμερο Πρόγραμμα τετραθεσίων και άνω ισχύει

το άρθρο 11, παρ. 16 του Π.Δ. 79/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Για τα 1/θέσια, 2/θέσια και 3/θέσια ισχύει

η 83939/Δ1/19-5-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 1800Β)

Για το υποχρεωτικό και ολοήμερο πρόγραμμα Ειδικού Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου ισχύει

η αρ. αριθμ. 100371Δ3/15-6-2017, Υ.Α.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα για τα Νηπιαγωγεία

Ισχύει το άρθρο 11, Κεφ. Β   του Π.Δ. 79/2017, όπως τροποποιήθηκε

 

ΙΣΤ.- ΚΑΤ? ΟΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ :

Φ.12/428/85241/Γ1/18-8-2003

Φ.12/342/35602/Γ1/9-5-2005

 

ΙΖ.- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΑΞΗΣ ΣΤΟ Δ.Σ.-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ:

Φ.7Α/2635/205091/Δ1/1-12-2016, εγκύκλιος

Π.Δ. 8/1995 ή ΦΕΚ 3Α

Π.Δ. 121/1995 ή ΦΕΚ 75Α

Φ.7/228/Γ1/1561/15-11-1996

η αρ. Αριθμ. Φ.7Α/ΦΜ/212191/Δ1/4-12-2017 Υ.Α.

Επανάληψη φοίτησης στο Νηπιαγωγείο

 

ΙΗ.- ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΗΜΑΙΦΟΡΩΝ:

άρθρο 3, παρ. 5 του Π.Δ. 79/2017

Φ.10/ΦΜ/151306/Δ1/13-9-2017Υ.Α.

Αριθ. Γ1/219/13-3-2001Υ.Α.

Αριθ. Φ10/84/Γ1/480/21-6-2001, Υπουργική Απόφαση

 

ΙΘ.- ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ :

η αρ. Φ.6/451/115136/Γ1/16-9-2010  εγκύκλιος:

 

ΚΑ.- ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Ισχύει η  Φ.7/495/123484/Γ1/4-10-2010

ΚΒ.- ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ

Ισχύει η  Φ.6/277/56425/Γ1/17-5-2011

ΚΓ.- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Ισχύει η  Φ.6/350/67503/Γ1/16-6-2011

ΚΔ.- ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ? ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ Δ.Σ.

πατήστε εδώ

ΚΕ.- ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ:

η αρ. Αριθμ. Φ.12/ΦΜ/48140/Δ1/21-3-2017Υ.Α.

η αρ. Φ.12/ΦΜ/53243/Δ1/2-4-2018, εγκύκλιος (για έγκριση μετακίνησης)

για υποβολή αίτησης για επίσκεψη στη Βουλή πατήστε εδώ

για συμμετοχή στο Εργαστήρι της Δημοκρατίας πατήστε εδώ

Για τις επιμορφωτικές συναντήσεις ισχύει

το άρθρο 17 του Π.Δ. 79/2017, όπως τροποποιήθηκε

ΚΣΤ.- ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

πατήστε εδώ

ΚΖ.- ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ισχύει η  η αρ. πρωτ. Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018εγκύκλιος

ΚΗ.- ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ισχύει η  116153/Γ2/17-10-2007

ΚΘ.- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ κ.α.

Ισχύει η 144456/Γ2/20-12-2005

ΚΙ.- ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΑ Δ.Σ. ? ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ:

το αρ. 49181/Γ2/18-5-2005  έγγραφο του ΥΠΕΠΘ

το άρθρο 16 του Π.Δ. 79/2017όπως τροποποιήθηκε

ΛΑ.- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

Ισχύει το άρθρο 20, Κεφ. Γ, παρ. 3 του Π.Δ. 79/2017 

ΛΒ.- ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ? ΕΦΗΜΕΡΙΑ

πατήστε ΕΔΩ

ΛΓ.- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Ν. 1566/85 (άρθρο 13, παρ. 8) και  Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 ή ΦΕΚ 1340 τ. Β΄ (άρθρο 36, παρ. 25 και άρθρο 29, παρ. 8)

άρθρο 11, παρ. 13 του Π.Δ. 79/2017

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δείτε εδώ  την απόφαση της ΔΟΕ για το συγκεκριμένο ζήτημα 

ΛΔ.- ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Ισχύει το   Π.Δ. 462/91 ή ΦΕΚ 171 τ. Α΄(άρθρο 5)

ΛΕ.- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΗ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΩΝ Ή ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΓΟΝΙΩΝ:

η αρ. Φ.7/ 517/ 127893 /Γ1/13-10-2010  εγκύκλιος

το αρ. 88147/ΓΔ4/30-5-2018, διευκρινιστικό έγγραφο για το γονέα που δεν ασκεί επιμέλεια αλλά συνασκεί τη γονική μέριμνα

ΛΕ.- ΑΠΑΛΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

12773/Δ2/23-1-2015, εγκύκλιος

ΛΣΤ.- ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

διαβάστε ΕΔΩ

 

 

—————————————————————————————————————–

Παλαιότερα έγγραφα (μπορείτε να μεταφορτώσετε το αρχείο που θα επιλέξετε):

Περιγραφή εγγράφου Αρχείο για κατέβασμα
Κανονισμός λειτουργίας σχολείου (20.10.2018) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ