ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. Φ.12/657/70691/Δ1, Υπουργική Απόφαση, (ΦΕΚ 1324 Β/11-05-2016), καθορίστηκε νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, «Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου» με εφαρμογή  σε όλα τα 4/θέσια και άνω δημοτικά σχολεία, από τη σχολική χρονιά 2016-2017.

Η κατανομή χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο στα Δημοτικά Σχολεία καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2-4 της περ. Α’ του άρθρου 11 του Π.Δ. 79 (ΦΕΚ 109/1-8-2017) «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων», επικαιροποιημένο, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί από τον Ν.4521/2018, άρθρο 32, τον Ν. 4559/2018, άρθρο 23, τον Ν. 4589/2019, άρθρα 74 & 79, τον Ν.4610/2019, άρθρο 204, τον Ν.4633/2019, άρθρο 41, τον Ν. 4653/2020, άρθρα 49 & 56, την Π.Ν.Π.90/2020, άρθρο 35, που κυρώθηκε με τον Ν. 4690/2020, άρθρο 2 και τον Ν. 4692/2020, άρθρο 3. Συγκεκριμένα επέρχονται αλλαγές ως προς τη διδασκαλία των μαθημάτων των Αγγλικών και της Μελέτης Περιβάλλοντος, στις Α΄ και Β΄ τάξεις, ως εξής:
Το μάθημα των Αγγλικών θα διδάσκεται για (2) δύο διδακτικές ώρες έναντι (1) μίας, ενώ η Μελέτη Περιβάλλοντος θα διδάσκεται για (3) τρεις διδακτικές ώρες έναντι (4) τεσσάρων.

Επομένως η κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο είναι:

    ΤΑΞΕΙΣ  
Α/ΑΜΑΘΗΜΑΤΑΑ΄Β΄Γ΄Δ΄Ε΄ΣΤ΄
1ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ2211
2ΓΛΩΣΣΑ998877
3ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ554444
4ΙΣΤΟΡΙΑ2222
5ΜΕΛΕΤΗ του ΠΕΡΙΒΑΛ.3322
6ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ22
7ΦΥΣΙΚΑ33
8ΚΟΙΝ.&ΠΟΛ. ΑΓΩΓΗ11
9   ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  εικαστικά μουσική θεατρική αγωγή(4) 2 1 1(4) 2 1 1(3) 1 1 1(3) 1 1 1(2) 1 1 (2) 1 1
10ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ333322
11ΑΓΓΛΙΚΑ223333
12EYEΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ  ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ3322
132η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ – – – –22
14ΤΠΕ111111
 ΣΥΝΟΛΟ303030303030