Ωράριο Λειτουργίας Σχολικής Μονάδας

Ωράριο Λειτουργίας

Σύμφωνα με το Π.Δ. 79 (ΦΕΚ 109/1-8-2017) «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων», επικαιροποιημένο, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί από τον Ν.4521/2018, άρθρο 32, τον Ν. 4559/2018, άρθρο 23, τον Ν. 4589/2019, άρθρα 74 & 79, τον Ν.4610/2019, άρθρο 204, τον Ν.4633/2019, άρθρο 41, τον Ν. 4653/2020, άρθρα 49 & 56, την Π.Ν.Π.90/2020, άρθρο 35, που κυρώθηκε με τον Ν. 4690/2020, άρθρο 2 και τον Ν. 4692/2020, άρθρο 3, καθορίστηκε νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα «Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου», με εφαρμογή  σε όλα τα 4/θέσια και άνω δημοτικά σχολεία από τη σχολική χρονιά 2016-2017. Σύμφωνα με αυτό, ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας ανά ημέρα ανέρχεται στις 6 ώρες και οι μαθητές ολοκληρώνουν το υποχρεωτικό πρόγραμμα μαθημάτων στις 13.15 καθημερινά, υπό την προϋπόθεση της στελέχωσης του σχολείου με εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων (Φ.12/657/70691/Δ1 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1324 Β/11-05-2016).

Η διάρθρωση του καθημερινού ωρολογίου προγράμματος έχει την ακόλουθη μορφή:

ΏραΔραστηριότητα
08.00-8.15Υποδοχή μαθητών
08.15-9.401η διδακτική περίοδος (1η & 2η διδακτική ώρα)
09.40-0.00Διάλειμμα
10.00-1.302η διδακτική περίοδος (3η & 4η διδακτική ώρα)
11.30-1.45Διάλειμμα
11.45-2.255η διδακτική ώρα
12.25-2.35Διάλειμμα
12.35-3.156η διδακτική ώρα
Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος
13.15-3.20Μετάβαση μαθητών στην αίθουσα Ολοήμερου Προγράμματος
13.20-4.001η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος- Σίτιση μαθητών
14.00-4.15Διάλειμμα
14.15-5.002η ώρα- Μελέτη, Προετοιμασία
15.00-5.15Διάλειμμα
15.15-16.00  3η ώρα- Επιλεγόμενο διδακτικό αντικείμενο (αθλητισμός, μουσική, εικαστικά,  θεατρική αγωγή κ.λπ)